โรงเรียนวัดสามพัน
หมู่ที่ 1 บ้านสามพัน  ตำบลไทรขึง  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077-926016
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางโอษฐจรุง เพชรชำนาญ
ครู คศ.3

นายวิษณุกรณ์ แตงดำ
ครู คศ.1