โรงเรียนวัดสามพัน
หมู่ที่ 1 บ้านสามพัน  ตำบลไทรขึง  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077-926016
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจินตวรรณ เกิดเกลื่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุธรรม เพชรชำนาญ
ครู คศ.2