โรงเรียนวัดสามพัน
หมู่ที่ 1 บ้านสามพัน  ตำบลไทรขึง  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077-926016
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวัฒนา ลิวัญ
ครู คศ.2

นางสาวจิราวรรณ แก้วสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0