โรงเรียนวัดสามพัน
หมู่ที่ 1 บ้านสามพัน  ตำบลไทรขึง  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077-926016
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางนันทพร ศรีใหม่
ครูผู้ช่วย

นางบุญเรือน มงกุฎแก้ว
ครูพี่เลี้ยง