โรงเรียนวัดสามพัน
หมู่ที่ 1 บ้านสามพัน  ตำบลไทรขึง  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077-926016
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

4 พัฒนาระบบบริการชุมชน

5  พัฒนาการศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6 พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน