โรงเรียนวัดสามพัน
หมู่ที่ 1 บ้านสามพัน  ตำบลไทรขึง  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077-926016
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

     จัดการศึกษาได้มาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจชุมชน น้อมนำตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงสู่อาเซียน