โรงเรียนวัดสามพัน
หมู่ที่ 1 บ้านสามพัน  ตำบลไทรขึง  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077-926016
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 มิ.ย. 56 ถึง 28 มิ.ย. 56 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
ณ วัดกระบี่น้อย จ.กระบี่/ชุดพละศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ